Životní prostředí

Členové skupiny ČGS jsou si vědomi významu a důležitosti nových nařízení EU REACH. Cílem skupiny ČGS je na základě platných nařízení REACH dodávat produkty tak, aby splnily a uspokojily požadavky a očekávání zákazníků.

Abychom vyhověli zákonným požadavkům, členové skupiny ČGS aktivně pracují již několik let na implementaci nařízení REACH do souhrnných procesů a odběratelských řetězců. Pokud jde o postupy předregistrace a registrace odpovídající nařízení REACH, jsme s našimi dodavateli i odběrateli stále v úzkém kontaktu. I nadále se vynasnažíme poskytovat rozmanitou nabídku produktů firem MITAS a RUBENA v požadované kvalitě a při splnění legislativních požadavků a při respektování principů Responsible care (principů výroby maximálně šetrné k životnímu prostředí). Všechny naše produkty uvedené v aktuálním seznamu výrobků neobsahují žádné zvláště nebezpečné látky (SVHC) v množství větším než 0,1 %. Více informací

 

PROHLÁŠENÍ K ENVIRONMENTÁLNÍ A CHEMICKÉ LEGISLATIVĚ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – REACH.

Prohlášení souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – REACH.

Látky SVHC
 Společnost MITAS nepoužívá látky uvedené na této listině v koncentraci vyšší než 0,1  % (w/w). Seznam SVHC je veden Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).
 Oznámení o souladu s nařízením REACH v otázce SVHC.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs)
 Prohlášení o souladu s legislativou EU vztahující se k olejům používaným při výrobě pneumatik.
 Podrobné prohlášení o souladu s legislativou EU vztahující se k olejům používaným při výrobě pneumatik.

Fluorované skleníkové plyny (FGHG)
 Prohlášení o souladu s legislativou EU vztahující se k fluorovaným skleníkovým plynům.

Dimethylfumarát (DMF).
 Prohlášení o souladu s legislativou EU vztahující se k užívání dimethylfumarátu (DMF).